Se twòp atò : Nou mande fòk okipasyon militè Nasyonzini an Ayiti a kaba (29 fevriye 2012) [Kreyòl Ayisyen, français]

lundi 5 mars 2012, par Boisrolin Henry , Gutiérrez D. José Antonio, Haas Elsie, Ledesma Isabel, Séguy Franck

Se twòp atò : Nou mande fòk okipasyon militè Nasyonzini an Ayiti a kaba (29 fevriye 2012) [Kreyòl Ayisyen, français]

Gen mil rezon pou fòs ONU yo bay talon yo nan peyi d Ayiti. Pa gen okenn rezon ki ka jistifye prezans yo.

Gen mil rezon pou fòs ONU yo bay talon yo nan peyi d Ayiti. Pa gen okenn rezon ki ka jistifye prezans yo. Kisa Minista pote nan peyi a ? Ann gade rapidman zak ki plis koni yo :

• Plis pase 10 000 moun mouri nan kad vyolans “paramilitè” osnon “imanitè” ;
• Plis pase 7 000 moun mouri nan kad epidemi kolera solda Minista yo pote nan peyi a atravè poupou yo lage nan riv yè ;
• Plizyè milye kadejak (pou piti 35 000 soti 2004 pou rive 2006, dapre jounal “Lancet”) ;
• Plis pase 700 000 moun ap pase mizè anba tant, apre 2 lane goudougoudou ;
• 2 eleksyon chanpwèl kote pa menm gen 22% moun ki al vote ;
• Devlopman y ap klewonnen yo pote pou Ayiti a se sèl zòn franch li gen nan vant li ;
• Ayiti jodi a tèlman gen sekirite Loni t ap chache a, menm ansyen diktatè Duvalier jwenn mwayen tounen ;

Depi 2004, MINISTA ap paweze nan peyi a anba yon dra manti rezon imanitè. Men poutan pa gen anyen pou MINISTA regle nan peyi a. Epi, lè yon moun gade konsekans prezans fòs sa a nan peyi a, ou wè pa gen anyen ki imanitè ladan.

Depi byen bonè, nou te konnen koze imanitè a se te blòf. Lè grand pisans yo entèvni yon kote, se toujou pou defann enterè yo, se pa janm pou pwoteje oprime ak apovri yo. Depi yo entèvni, konnen se opòtinite pou fè kòmès yo wè, se pou sa yo toujou chache yon dra imanitè mete sou yo pou yo ka touye tout moun osnon gwoup k ap pwoteste kont yo. Nou bouke wè egzanp konsa. Podyab Ayiti...ka pa li a pi malouk.

Poukisa ? Fòk se nan Lendependans peyi a nou al chache repons lan. An 1804, se yon gwoup esklav ki revòlte epi fonde premye repiblik nwa sou latè. Depi lè sa a, pisans “sivilize” loksidan yo sèmante pou fè Ayiti tounen yon parya. E se sa yo fè menm. Yo jwe tout jan yo konnen pou fè pèp ayisyen kwoupi nan mizè ak malsite : yo fè l peye pou lendepandans li, yo ba li anbago, okipasyon militè ak tout lòt kalte entèvansyon san n pa bliye diktati tout kalte yo mete nan peyi a selon enterè ki pisans y ap defann nan chak moman : Lafrans apre sa Lalmay pou rive nan Etazini jounen jodi a. Loksidan “sivilize” montre aklè se pratik bèt sovaj li te pote nan dyakout li lè li ap aji an Ayiti.

Men, pou byen konprann sa k ap pase an Ayiti jodi a, nou dwe al gade 1986, ki se yon moman kle nan listwa peyi. Se yon gwo mobilizasyon an mas nan tout peyi a pou te dechouke diktatè “Baby Doc” Duvalier ki te gen soutyen Etazini ak Lafrans. Yo pa t ka tolere jan yon ti peyi tyèmond, apovri, nan karayib la te rive kanpe tenn fas devan plan Etazini jouk pou l ta rive konstwi fòm demokrazi pal i. depi lè sa a, se “kominote entènasyonal” la, sou lobedyans Etazini, tout sa ki posib pou elimine mouvman popilè ki te dechouke diktatè a. premyeman, yo foure nouvo diktatè militè nan gagann peyi a ; an 1991, yo bay Aristide, premye prezidan eli a, yon koudeta apre sèlman 7 mwa sou pouvwa a ; epi yo mete yon lòt rejim militè ankò ; an 1994, yo tounen ak Aristide pou vin aplike pwogram refòm neyoliberal ; apre sa, yo kite peyi a sonbre nan yon gwo kriz akòz koze dèt ekstèn ilegal, pandansetan transnasyonal yo ap souse peyi a tankou sansi ; pita ankò, lò Aristide tounen pran pouvwa ankò an 2000, lè l ranje kò l pou fè rendong pou l pa ta aplike politik privatizasyon yo jan li te siyen yo lò l t ap tounen sot an egzil la, yo lage yon akizasyon “anti-demokratik” sou do l, konsa yo depafini ekonomi peyi a.

Finalman an 2004, lè yo wè tout sa pa sifi, epi Aristide ap pike ògèy yon pisans kolonyal tankou Lafrans pou mande l remèt lajan yo te souse pran nan men Ayiti nan koze dèt lendepandans lan (soti 1825 pou rive 1948), CIA antrene yon gwoup ansyen militè divalyeris nan Repiblik Dominikèn pou al fè yon koudeta an fevriye. Epi Etazini voye pwòp militè pa li al mare Aristide fizi alamen, mete l nan yon avyon epi voye l nan peyi Repiblik Afriksantral. Brezil limenm ki te deja pare pou fè nenpòt bagay jis pou yo ka li yon plas nan Konsèy Sekirite Loni an, dakò pou l pran alatèt MINISTA, pou pran larelèv twoup franse, etazinyen ak kanadyen ki te okipe peyi a pandan sèlman kèk mwa. Se konsa yo chache bay okipasyon Ayiti a yon fòm “lejitimite”.

Sa yo se bagay tout moun konnen, paske yo byen dokimante. Pèsonn pa ka di se teyori konplo n ap devlope. An 2008, Wikileaks te dekouvri yon mesaj anbasadè meriken an ki te di konsa : “Si MINISTA ale twò vit, l ap kite gouvèlman ayisyen an yon tijan fèb anfas fòs politik popilis k ap pran manm epi fòs sa yo pa danse kole ak ekonomi mache lib la - kidonk, n ap tounen dèyè. Minista se yon enstrikman endispansab pou Etazini kapab pwoteje enterè politik li an Ayiti”.

Kidonk, ki wòl MINISTA ? Li pa fin menm bagya ak lòt fòs okipasyon yo. Li yon tikras plis. Se yon fòs ame ki la pou fòse Ayisyen bese tèt devan rejim defakto yo mete kanpe nan peyi a depi 2004 (menm si yo makiye gouvèlman sa yo ak wòb demokratik nan eleksyon bouyi vide kote se kèk moun ki vote). Ayiti se yon ka patikilye paske depi 1995, Aristide te kaba lame a (paske yo te konsidere se yon lame ki nan tout listwa li se sèlman enterè gwo zouzoun li pwoteje al koudeta li fè), konsa pa t gen mwayen pou fè yon nouvo koudeta klasik. Se pou sa yo te oblije voye militè sot nan lòt kote vin fè sa. Pwoblèm nan, menm si mèsenè CIA sa yo te ka fè koudeta a nan pran pòz se “konbatan lalibète” yo ye nan estil CONTRA [Nikaragwa] yo, yo pa t kapab dirije peyi a ; konsa yo te oblije voye twoup entènasyonal pou “lapè”, kasble Loni yo. Yo matrake, oprime moun ki pi pòv yo pandansetan yo ap fasilite yon seri antreprenè òganize pwò bann paramilitè pa yo. Sa pa ta dwe siprann nou lè nou sonje militè ki nan MINISTA yo soti nan yon seri peyi kote lame peyi sa yo tranpe nan yon seri vyolansyon dwa moun tankou Mawòk, Jòdani, Irigwe, Brezil, Pewou, Srilannka, elatriye.

Se twòp atò. Fòk manti sa yo fini. 29 fevriye 2012, se pral fè 8 lane depi koudeta sa a. 8 lane depi okipasyon enperyalis la koumanse. 8 lane depi y ap toufounen pèp ayisyen. Nou tout, òganizasyon ki solidè yo, nou dwe koumanse levekanpe pou fè yon gwo demonstrasyon nan jou sa a pou fè pèp ayisyen wè jan nou solidè ak lit l ap mennen pou mete MINISTA deyò. Koulye a pèp ayisyen an ap rasanble plis fòs pou mande mete fen nan okipasyon peyi a - sitou depi lè kolera anvayi peyi a mete sou pakèt kadejak militè Loni yo ap fè sou jenn gason ak jenn tifi. Nou tout dwe mete vwa nou ansanm pou mande MINISTA ale.
Gen moun bon kè ki kwè “kominote entènasyonal” la pa dwe abandone Ayiti. Ann pale klè : sa y ap rele “kominote entènasyonal” la se pa jodi a li vire do bay pèp ayisyen an, sito unan koze “imanitè” yo. Nan dènye tan sa yo, sa “Loksidan sivilize” fè byen, se mete abse sou klou pèp ayisyen an, fè l soufri, imilye li, piye resous li. Bagay y ap rele malman “kominote entènasyonal” la pa janm leve yon tidwèt pou pèp ayisyen an jan nou te gen okazyon wè sa nan goudougoudou a. Se sèlman ajans entènasyonal li yo ki te pwofite vin fè milyon nan peyi a. An menm tan sa a, Loni pa menm bay mwatye nan lajan li pwomèt pou aktivite imanitè pou lane 2011 lan (382 000 000 dola), tandiske avèk sèlman 200 000 000 dola yo kapab rezoud pwoblèm tout moun ki pa gen kay pou rete apre tranblemanntè a. Loni pa t menm kapab bay 100 000 dola pou konbat epidemi kolera a ki deja touye plis pase 7000 moun, poutan li gaspiye 850 000 000 pou l kenbe MINISTA nan peyi a. Olye pou yo ta pwofite rekonstwi peyi a, jan Bill Clinton( endividi ki petèt gen mak san plis Ayisyen sou men li), se gwo konpayi miltimyadè yo vle remèt peyi a, pandansetan tout moun konnen konpayi a pa gen okenn pwoblèm pou wè Ayisyen ap dòmi atè nan lari. Olye yo pwofite okazyon sa a pou fè yon gwo refòm agrè pou peyizan jwenn tè yo merite, se pito tè y ap vòlò pou mete zòn franch sou pretèks y ap “devlope” Ayiti.

Sèl sa “Loksidan sivilize” reyalize se foure bouch nan zafè entèn Ayisyen yo, fòse yo vale yon rejim newodivalyeris, detri sa ki te rete nan mouvman ki te fè 1986 la. Okipasyon sa a, menm jan ak tout lòt entèvansyon Etazini fè depi 1986 yo ak tout rejim teworis li abitye soutni yo, se yon mannèv pou dekouraje pèp ayisyen pou l ka sispann revandike, pou l ka konprann reziste se penn pèdi, pou l ka kwè se divalyeris la ki bon pou Ayiti. Nou rete kwè pèp ayisyen an ap demontre aklè yo te gen tò : tout listwa peyi a se yon listwa lit kont dominasyon, se yon lòt chapit pèp la ap kontinye ekri.

Lè a rive pou n di : se twòp atò ! Gen mil rezon pou fòs ONU yo bay talon yo nan peyi d Ayiti. Pa gen okenn rezon ki ka jistifye prezans yo. Ann koumanse kole zepòl pou 29 fevriye nou ka voye yon mesaj klè bay “kominote entènasyonal” la : pèp ayisyen pa pou kont li.

Nou rele byen fò :

Aba manti, aba MINUSTAH !
Aba okipasyon, Aba MINUSTAH !
Aba kadejak, Aba MINUSTAH !
Aba abi, Aba MINUSTAH !
Aba sasinay, Aba MINUSTAH !
Aba rasis, Aba MINUSTAH !
Aba kolonyalis, Aba MINUSTAH !
Aba entèvansyon, Aba MINUSTAH !
Respè pou diyite ak dwa granmoun pèp ayisyen !
Gen mil rezon pou fòs ONU yo bay talon yo nan peyi d Ayiti. Pa gen okenn rezon ki ka jistifye prezans yo.

José Antonio Gutiérrez D.
Henry Boisrolin
Elsie Haas
Isabel Ledesma
Franck Seguy
-  ;- ;- ;- ;- ;- ;

C’en est trop : Nous demandons aux forces d’occupation militaire des Nations Unies en Haïti de mettre fin à leur mission
(29 février 2012)

Il existe plus de mille raisons pour que les forces de l’ONU abandonnent Haïti. Il n’existe aucune raison capable de justifier leur présence.


Il existe plus de mille raisons pour que les forces de l’ONU abandonnent Haïti. Il n’existe aucune raison capable de justifier leur présence. Qu’est-ce que la MINUSTAH nous a-t-elle apporté ? Repassons rapidement ses actes les plus connus :

• Plus de 10.000 morts à cause de la violence “paramilitaire” ou “humanitaire” ;
• Plus de 6.000 morts à cause de l’épidémie de choléra que les soldats de la MINUSTAH ont propagé dans le pays en déversant leurs matières fécales dans les eaux des rivières ;
• Plusieurs milliers de viols (pour le moins 35.000 depuis 2004 jusqu’à 2006, selon le Journal “Lancet”) ;
• Plus de 700.000 personnes se retrouvent encore sous des tentes de fortune, 2 ans après le tremblement de terre ;
• 2 élections mascarades où moins de 22% de la population ont voté ;
• Un développement passant uniquement par le truchement de l’établissement de zones franches ;
• Le développement d’une insécurité favorable au retour des éléments nostalgiques des “bons vieux jours” de la dictature duvalieriste

Depuis 2004, la MINUSTAH se balade à travers le pays sous le couvert de raisons humanitaires. Mais, jamais elle n’aurait dû y aller. De plus la lsite de ses résultats est plus que surprenante pour une mission dite “humanitaire”.

Depuis le début, nous avons toujours su que cette affaire d’aide humanitaire était un mensonge. Quand les grandes puissances interviennent c’est en général pour défendre leurs intérêts, mais jamais pour protéger les majorités opprimées et les appauvries. Quand elles interviennent, elles le font pour des raisons économiques et rien en les empêche d’étoufer (sous couvert “d’aide humanitaire”) toute forme de résistance locale à leurs dessins. Nous avons déjà pu observer cela à maintes reprises. Mais pauvre Haïti... jamais les coups n’avaient été aussi durs.

Pourquoi ? Il nous faut remonter à la naissance de la République d’Haïti en 1904, fruit d’une révolte d’escalves -la première république noire du monde. Dés lors, aux yeux des puissances « civilisées » de l’Occident, Haïti est devenue une république paria. De fait, elles ont fait à chaque fois que cela était possible tout pour s’assurer que les haïtiens soient pour toujours un peuple opprimé et appauvri. A peine l’indépendance conquise elles leur ont imposé des dettes illégitimes, ils ont souffert des blocus, embargos, occupations et interventions militaires, en même temps qu’elles leur imposait toute une classe de dictateurs en fonction des intérêts de telle ou telle puissance : la France la première, l’Allemagne ensuite et aujourd’hui les Etats-Unis. L’Occident « civilisé » à fait preuve de la sauvage bestialité qu’il porte en lui dans son traitement sauvage d’Haïti.

Mais, pour bien comprendre ce qui se passe ces dernier temps en Haïti, il nous faut examiner l’année 1986, qui a été un moment décisif dans l’histoire du pays. Il y a eu une grande mobilisation des masses à travers tout le pays pour déraciner le dictateur “Baby Doc” Duvalier qui avait le soutien des États-Unis et celui de la France. Ces puissances n’ont pas pu tolérer qu’un petit pays du Tiers-Monde, appauvri, dans les Caraïbes ait tenu ferme pour contrecarrer le plan des États-Unis dans le but de construire sa propre démocratie. Depuis lors, c’est la “communauté internationale”, sous la direction des États-Unis, qui a tout entrepris pour éliminer le mouvement populaire qui avait déraciné le dictateur. En premier lieu, elles ont imposé une nouvelle dictature militaire dans le pays ; et puis en 1991, elles ont réalisé un coup d’État contre Aristide, le premier président élu, après 7 mois au pouvoir. Elles ont ensuite imposé un autre régime militaire. En 1994, elles ont remis Aristide au pouvoir pour pouvoir appliquer un plan néo-libéral, laissant ensuite le pays s’enliser dans une grave crise ayant comme conséquence l’émergence d’une dette externe illégitime. Entre-temps les entreprises multinationales ont continué leur exploitation à outrance. Au retour d’Aristide au pouvoir en 2000, lorsqu’il a commencé à montrer une certaine résistance dans l’application de la politique néo-libérale qu’il avait signée à son retour d’exil, le pays fût victime de sanctions internationales sous l’accusation de comportement “anti-démocratique”, lesquelles ont ruiné l’économie.

Finalement en 2004, quand ils se sont rendus compte que cela n’était pas suffisant pour renverser Aristide, et que ce dernier avait touché l’orgueil d’une puissance comme la France en demandant à ce pays de rembourser la dette de l’indépendance payée par Haïti (de 1825 à 1948), la CIA a entraîné un groupe d’ancien militaires néo-duvalistes en République Dominicaine et a commandité un coup d’état militiare en février 2004. Par la suite les Etats-Unis envoyèrent des troupes, allèrent chercher Aristide armes au poing pour le mettre dans un avion et l’envoyer en République Centrafricaine. Le Brésil qui était prêt à tout pour obtenir un poste permanent au Conseil de Sécurité des nations Unies, pris à sa charge le commandement de la MINUSTHA, pour remplacer les troupes de la France, des Etats-Unis et du Canada qui occupait l’île depuis le départ d’Arisitdes quelques mois plus tôt, donnant ainsi une couverture de “légitimité” à cette occupation de la mal nommée “communauté internationale”.

Tout ceci est bien connu et est bine documenté. Personne ne peut nous accuser de développer un argumentaire basée autour d’une théorie du complot. En 2006, Wikileaks a publié un message de l’ambassadeur américain affirmant : « Si la MINUSTAH quitte le pays de manière prématurée, elle laissera le gouvernement haïtien vulnérable face à l’émergence des forces politiques populistes et hostiles à l’économie de marché- renversant le progrès que nous avons accomplit ses 2 dernières années ». La MINUSTAH « est un outil indispensable pour la réalisation des intérêts politiques clés du gouvernement des Etats-Unis à Haïti »

Donc, quel est le rôle de la MINUSTAH ? La MINUSTAH n’est pas identique aux autres forces d’occupation. Elle est plus que ça. Il s’agit d’une force armée qui oblige le peuple haïtien à se soumettre au régime de facto mis en place dans le pays depuis 2004 (en dépit du déguisement démocratique à travers de diverses mascarades électorales à faible participation). Haïti représente un cas particulier, car depuis 1995 Aristide avait mis fin à l’existence de l’armée (parce qu’on considérait que cette armée durant toute son histoire défendait seulement les intérêts des nantis et organisait des coups d’état). Donc il était impossible de réaliser un coup d’état classique. C’est la raison pour laquelle ils ont dû faire appel à des militaires étrangers pour exécuter la besogne. Le problème, c’est que les mercenaires de la CIA qui avaient réalisé le coup d’état en se posant comme “combattants de la liberté” à la manière des CONTRAS (au Nicaragua), ne pouvaient pas diriger le pays. Ils ont donc été obligés de faire appel à des troupes internationales pour imposer la “paix”, les casques bleus de l’ONU. Ils ont réprimé et attaqué les pauvres en même temps qu’ils permettaient à des groupes paramilitaires financer par des hommes d’affaires et des oligarques d’opérer. Ce n’est pas surprenant quand nous nous souvenons que ces militaires de la MINUSTAH proviennent de certains pays où l’armée est responsable d’une série de violations des Droits Humains, tel le Maroc, la Jordanie, l’Urugauy, le Brésil, le Pérou, ou encore le Sri Lanka, etc.

Il est temps de mettre un terme à cette farce. Le 29 février 2012 sera le huitième anniversaire du coup. Cela fera huit ans qu’a commencé cette forme de tutelle impérialiste. Ce sera le huitième anniversaire de la ruine complète du peuple haïtien. Nous tous -organisations solidaires, médias alternatifs, tous- nous devrions commencer l’agitation pour que ce jour soit un jour de démonstration massive de solidarité avec le peuple haïtien dans sa lutte pour la libération du joug militaire odieu de la MINUSTAH. Maintenant le peuple haïtien exige avec la plus grande force la fin de l’occupation d’Haïti -après l’épidémie de choléra, les attaques répettées contre les quartiers populaires, les violences sexuelles systématiques comme démontré par la vidéo des troupes uruguayennes agressant sexuellement un jeune. Nous devrions tous nous unir pour soutenir leur voix.

Il y aura des gens de bon cœur qui croiront, à tort, que le peuple haïtien ne devrait pas être abandonnée par la « communauté internationale ». Mais remettons les pendules à l’heure : la soi-disant « communauté internationale » a depuis longtemps abandonné le peuple d’Haïti, du moins du point de vue de purement « humanitaire ». Tout ce qu’a fait l ’« Occident civilisé » au cours des dernières décennies est à l’origine des douleurs des masses haïtiennes, les affamer, les humilier, leur voler tout ce qu’ils pouvaient leur voler et ne rien leur laisser. La soi-disante « communauté internationale » n’a jamais montré des signes d’une réelle préoccupation pour le peuple haïtien, comme en témoigne la réponse extraordinairement inefficace au tragique tremblement de terre de l’année dernière, qui a seulement servi à remplir les poches des organismes internationaux avec des milliards de dollars que le peuple haïtien ne verra jamais. Alors que l’ONU a refusé de donner plus de la moitié de l’argent nécessaires pour des activités humanitaires cette année (le montant total demandé était de 382 millions de dollars) [2], alors que pour résoudre le problème de ceux qui n’ont nulle part où vivre après le tremblement de terre de 2010 ne coûterait que 200 000 000 de dollars [3]. En même temps l’ONU qui a été incapable d’obtenir seulement 100 000 dollars pour lutter contre l’épidémie de choléra qui a fait plus de 6.000 victimes jusqu’à présent, consacre environ 850.000 0.000 dollars dans cette force d’occupation militaire coûteuse qui est un affront au peuple haïtien [4]. Au lieu de saisir l’opportunité du tremblement de terre pour reconstruire une meilleure Haïti, comme l’a déclaré cyniquement Bill Clinton (probablement le gars dans le monde avec le plus de sang haïtien sur les mains), plusieurs millions de dollars de contrats ont été attribués auprès de grandes sociétés américaines sans aucune obligation de se conformer avec des résultats concrets, laissant ainsi des centaines de milliers de personnes dans la rue [5]. Plutôt que de profiter de cette occasion pour réaliser une vraie réforme agraire pour remettre aux paysans la terre qu’ils méritent, ils préfèrent accaparer ces terres pour y installer des zones franches sous prétexte de développer Haïti.

Tout ce qu’à fait « l’occident civilisé » c’est d’ingérer dans les affaires d’Haïti, de l’obliger à accepter un régime néo-duvaliériste et détruire ce qui restait du mouvement de 1986. Cette occupation à l’instar des autres interventions effectuées par les États-Unis depuis 1986 avec les régimes terroristes qu’ils ont l’habitude de soutenir, est une manœuvre pour démoraliser le peuple haïtien et mettre fin à ses revendications, faire comprendre que toute résistance est vouée à l’échec, et faire croire que les duvaliéristes sont les meilleurs dirigeants pour Haïti. Nous sommes certains que le peuple haïtien prouvera qu’ils ont tort : toute l’histoire de ce pays est une lutte constante contre la domination, il s’agit tout simplement d’un nouveau chapitre que ce peuple est en train d’écrire.

C’est le moment de dire : c’en est trop ! Il existe plus de mille raisons pour exiger le retrait immédiat des forces de l’ONU. Il n’existe aucune raison capable de justifier leur présence. Il faut unir nos forces pour envoyer ce 29 février un message clair à la “communauté internationale” : le peuple haïtien n’est pas seul.

Nous disons haut et fort :

À bas les mensonges, À bas MINUSTAH !
À bas l’occupation, À bas MINUSTAH !
À bas les violences sexuelles, À bas MINUSTAH !
À bas les abus, À bas MINUSTAH !
À bas les assassinats, À bas MINUSTAH !
À bas le racisme, À bas MINUSTAH !
À bas le colonialisme, À bas MINUSTAH !
À bas les interventions, À bas MINUSTAH !
Respect pour la dignité et le droit à l’autodétermination du peuple haïtien !
Il existe plus de mille raisons pour exiger le retrait immédiat des forces de l’ONU d’Haïti. Il n’existe aucune raison capable de justifier leur présence.

José Antonio Gutiérrez D.
Henry Boisrolin
Elsie Haas
Isabel Ledesma
Franck Séguy