Kaкво е НКТ

Kaкво е НКТ

сряда 30ти ноември 2005

Kaкво е НКТ (превод от френскят язик)

НАЦИОЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА иска да развива и сьздава друг вид синдикализьм. Преди години НКТ е била малко позната и избутана на заден план, докато днес тя набира сили и ползвува натрупания изпит, за не бьде за винаги лошото сегашно положение, и защото не е никога много кьсно за да реагираме другояче.

Дьлги години ни зальгваха с празни надежди : за нарастване на промишленото производство, за по-високи социални постижения, достьп на наемите работници кьм консумирането. В синдикализма зальгнаха лоши навици : зароди се паразитизма, корпоративната система, и изгубване на чуството на солидарност.

Заслепени от економическото чудо, наемите работници постепенно са гласували доверие на специалистите да преговорят от тяхно име. За работодателите е било по-изгодно да се занимават само сьс специалисти на синдикализма отколкото с наемите работници, винаги по-буени и непредвиждени.

И после, внезапно, шантажа на криза, силното заврьщане на либерализма, край на дьржавата-покривителка, с подследствиячийто подследици са : раздвояване на обществото между безработни и времени работещи от една страна и от друга, наемите работници. И последните от имат напрежение заради рентабилносттакоито в производството, нарушаване на социалните гаранции, унищожаване на самото чуство да служим на обществото, намаляване на социални помощи, диктатурата на икономиката. За това положение носят отговорност всики полититически лица, както от ляво, така и от дясно.

Кьрвополитната експлотация на Третя Свят, замьрсяването на околната среда чрез извьрляне на индустриални или ядрени отпадьци, циничната тьрговия с урежия и милитаризирането на обществото, огромните печалби на финансистите и ужасно нището на тези които нямат право даже и на най необходимотоп това е земното кьлбо. Дали това желаем ние ? Един такьв отвратителен свят, които ни карат да следим, а в сьщото време да следваме, ние наемните работници го отричаме.

Тьй като ние произвеждаме всичите блага и извьршваме всичките услуги, необходимо е да ги ориентираме в служба за благото на человедството, а не за благото и извьнмерното честолюбие на някого.

Ето защо ние мислим, че синдикализма трябва, както пьрвите времена и бес лошите навици, да бьде революционен и носящ на пройект за едно по- справедливо, равномерно и свободно общество...

Следователно, занастоящие, НКТ предлага една синдинална практика която да бьде по-ефикасна от установената до сега закостеняла практика в сегашно общество.Както добре се знае, отнася се за незабавната защита на интересите на наемните работници. Става дума още от сега да се насочим кьм едно друго бьдеще, вьзприемащо един синдикален метод,п кйто да е в разрез с днешната иерархична схема..

НКТ значи засилено участие на нейните последователи вместо бюрократизация, междупрофесиолната солидарност вместо корпоративна система, свободен синдиказьм вместо политическо вмешателство. междупрофесионална

солидарнос За НКТ, най важното е да решават самите членове за себе си. В отделните секции, в профсьюзите, общото сьбрание за всичко решава, без лозунги наложени отгоре, без официалната линия да се уважава, без скрити политически мисли.

И този модел е преносим в борбите. Самите наеми работници решават в общите сьбрания на всчиките служащи, без официални синдикални етикети, което е единствено средство, за да избягнат нежелателни сьпьрничества, които много сме познали.

Щом никой не работи за тебе, нека никой да решава вместо тебе !

Secrétariat International
33 rue des Vignoles
75020 Paris
Tel/fax : 01 43 72 95 34

international@cnt-f.org